اهداف این کلاس آموزش مهارت های فردی و اجتماعی ، شناخت هیجانات و احساسات خود و دیگران