در ابتدا معلمین هدف کلاس را مشخص می کنند که برای مبنای آن طرح درس دانش آموزان همراه مربی در کلاس فعالیت می کنند که این طرح درس از قبل توسط معاون آموزشی و گروه معلمین کنترل و بررسی می گردد.

سپس وسایل مورد نیاز از جمله پلی کپی ها و موارد مورد نیاز تهیه می گردد و پس از آن طرح درس مذکور در کلاس با فعال سازی و ایجاد انگیزه در دانش آموزان اجرا می گردد .