بنام خدا

 

 در پیش دبستان الغدیر مجموعه فعالیت های کلاسی نوآموزان عزیز به دو بخش تقسیم شده است .

پنجاه درصد برنامه هفتگی دانش آموزان با محوریت پروژهو باقیمانده برنامه بر تکمیل مهارت های مورد نیاز دیگر تخصیص داده می شود .

الف ) پروژه علمی دانش آموزان : در بخش پروژه علمی پیش دبستان الغدیر بین مفاهیم علوم ، فارسی ، ریاضی ، هنر و جغرافی محتوای تلفیقی طراحی شده است که محوریت با درس علوم می باشد.

دانش آموزان مفاهیم نظر را در قالب پروژه های زیر می آموزاند ( پروزه ی آب ، سنگ و خاک ، گیاه ، جانوران و انسان ) 

 کلاسهایی که در قالب پروژه ها پیگیری می شود شامل : قصه گروهی پروژه، آشپزی ، باغبانی ، نمایش خلاق ، خمیر ، سفال ، کاردستی و نقاشی ، سرودو قصه گویی

 این عناوین پروژه ها بر مبنای تجارب ، مشاهدات و اطلاعات دانش آموزان از محیط اطراف خود می باشد .

زمانبندی اجرایی برنامه های پیش دبستان به صورت تقریبی در جدول زیر آمده است .

- آشنایی دانش آموزان با مقررات و آداب زندگی در مدرسه ( هفته ی اول و دوم مهر )

- پروژه آب ( 3 هفته )

- پروژه سنگ و خاک ( 4 هفته )

- پروژه گیاه ( 5 هفته )

- پروژه جانوران ( 8 هفته )

- پروژه انسان ( 8 هفته)

ب ) موارد غیر پروژه ای بر مبنای توانمند سازی دانش آموزان و تقویت مهارت های پایه ای برای ورود به دبستان برنامه هایی پیش بینی شده است اصل رویکرد در طراحی این برنامه ها توجه

تقویت حواس پنج گانه و توجه به ارتقاء هوش های چندگانه می باشد.

ج ) روش های ارزشیابی در پیش بستان الغدیر

ارزشیابی یا سنجش میزان یادگیری در دانش آموزان پی می برند . روشهایی مانند گفتگو ، پرسش و پاسخ ، درخواست توضیح توسط دانش آموزان برای سنجش و ارزشیابی به کار گرفته می شود .

در هر برنامه آموزشی مربیان پس از اجرا به ثبت مشاهدات خود در مورد دانش آموزان در دفاتر مربوطه اقدام می نمایند .

د ) صبحانه و تغذیه 

در صبحانه خوردن بچه ها استفاده از ابزار و وسایل و بکارگیری از آنها را می آموزند ، نحوه ی صحیح غذا خوردن دسته جمعی ، آداب غذا خوردن ، پرهیز از اصراف و شکرگزاری از نعمتهای خداوند

پ) زنگ تفریح : بازیهای گروهی و اجرای قوانین

ت) اردوهای مرتبط 

در مجوعه پیش دبستان الغدیر اردوها در عین تفریح و رفع ستگی و ایجاد نشاط زمان مناسبی برای یادگیری و مشاهده عینی آموخته های بچه ها می باشد و هر کدام مرتبط با پروژه های آموزشی هستند.

ه) کتاب های رسمی آموزش و پرورش

مشتمل بر 4 موضوع می باشد که شامل شکوفه های پیش دبستان 1 ، شکوفه های پیش دبستان 2 ، دنیای زیبای من ، انس با قرآن که طی برنامه ی درسی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران تنظیم و منتشر

شده است .