بنام خدا

در پیش دبستان الغدیر مجموعه فعالیتهای کلاسی نوآموزان عزیز به دو بخش تقسیم شده است .